Integritetspolicy

Policyns syfte och tillämplighet

Denna policy syftar att informera dig om hur
Hur Ängs maskincentral behandlar personuppgifter om dig.
När Ängs Maskincentral behandlar uppgifter om dig
Vilka personuppgifter vi behandlar om dig och för vilka ändamål
Vilka rättigheter du har i egenskap av kund

Varför behandlar vi personuppgifter om dig?

Ängs Maskincentral behandlar personuppgifter som är nödvändiga för att
Kontrollera din identitet
Besvara inkommande frågor och förfrågningar
Ingå samt fullgöra avtal
Tillhandahålla fakturor och annat beställningsunderlag
Erbjuda befintliga eller nya tjänster
Erbjuda service

Vilka typer av personuppgifter behandlar vi?

För att ovanstående ändamål ska kunna uppnås behöver vi behandla uppgifter om
Företagsnamn
Företagsadress
Organisationsnummer
Moms registrerings nummer
Faktureringsadress
För och efternamn på företagets kontaktpersoner
E-postadress till företagets kontaktpersoner
Telefonnummer till företagets kontaktpersoner

Med stöd av vilken/vilka rättsliga grunder behandlar vi personuppgifter om dig?

Ängs Maskincentral behandlar personuppgifter om dig i syfte att kunna fullgöra eller ingå avtal med dig. Det innebär att vi endast behandlar personuppgifter om dig för ändamål som uttryckligen nämns i denna policy.
Ditt tillhandahållande av personuppgifter är ett avtalsenligt krav som är nödvändigt för att vi ska kunna tillhandahålla dig våra tjänster.

Ändring av personuppgifter

Du kan när som helst ändra dina uppgifter. För det fall du vill ändra dina uppgifter så kan du maila oss på info@angsmaskincentral AB eller meddela oss på annat sätt.

Säkerhet

Vi vidtar de tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, går förlorade eller förstörs eller att obehöriga personer inte kommer åt dem.

Dina rättigheter

Du har rätt att begära tillgång till dina personuppgifter och få information bland annat om vilka personuppgifter som finns lagrade hos oss, ändamål med behandlingen av dessa uppgifter. Du har även rätt att begära att dina personuppgifter rättas eller raders eller att behandlingen av dina uppgifter i vissa fall begränsas.

Du har alltid rätt att återkalla ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter. Vi har dock rätt att fortsätta behandla dina personuppgifter i den mån det behövs för att fullgöra våra skyldigheter mot dig som avtalspart samt för att uppfylla krav gällande rätt.

Lagringstid

Dina personuppgifter sparas så länge avtal finns mellan Ängs och kund i syfte för att kunna fullgöra våra åtagande för fakturering och övrig kundadministration. Personuppgifter som vi måste spara under en längre tid exempelvis för att kunna uppfylla våra skyldigheter enligt bokföringslagen, kommer att sparas under den tid den skyldigheten föreligger.